GONZALO GRACIA, ARQUITECTURA

Plan Parcial Urbanistico Sector 19 (2010)

urbanismo

No hi ha comentaris


Share this post

Cami Corralet Nord, Cambrils

Promotor: Ayuntamiento de Cambrils

Memoria:

Sector de sòl urbanitzable delimitat situat a llevant del municipi.

Limita al nord amb el carrer del Mas del Grau, a l’est en part amb l’actual traça del ferrocarril i en part amb el polígon d’actuació PA-12 Reus Mediterrani, al sud amb l’àmbit del sector urbanitzable S-12 Camí del Corralet Sud a través de la prolongació del carrer del Gaià, i a l’oest amb la prolongació del Camí del Corralet.

Superfície total                                                                      58.385 m2

Sistemes generals mínims                                                 34.124 m2

            Vials i aparcaments                                                23.187 m2

            Espais lliures                                                                5.571 m2

            Equipaments                                                               5.336 m2

Superfície neta edificable màxima                               24.261 m2

L’objectiu és la formació d’una centralitat de barri que presti serveis, dotacions i habitatge assequible als barris compresos entre la platja de Vilafortuny i la urbanització dels Esquirols, i contribueix a la consolidació d’equipaments, zones verdes en els sòls situats a l’est del sector.

El Pla definirà l’ordenació urbana dels sòls inclosos al polígon, la materialització del seu aprofitament urbanístic, la cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament, degudament urbanitzada, de les reserves de sistema viari, parc urbà i equipaments incloses dins de l’àmbit, i l’equitativa distribució de beneficis i càrregues del planejament entre els propietaris afectats.

0 respostes a this post
Add your comment