GONZALO GRACIA, ARQUITECTURA

Modificacion Puntual de las NNSS Deltebre (2006)

obras, urbanismo

No hi ha comentaris


Share this post

Zona Hort d’En Pascual

Promotor: Ayuntamiento Deltebre

Memoria:

Modificació Puntual d’un àmbit i delimitat en les Normes Subsidiàries del Planejament de Deltebre, aprovades amb caràcter definitiu per la “Comissió Territorial d’Urbanisme” amb data  24 de Maig de 1.995.

Es tracta d’una previsió de sòl sense urbanitzar ocupat per antics horts, a data d’avui, fora d’ús, situat a Nord pel Passatge de les Palmeres i perpendicularment als carrers de Ramon Llull, Cristóbal Despuig i Grifré el Pilós; la resta de llindes, actualment son propietats privades. En aquest sòl existeix una construcció antiga amb unes característiques de “Casa Pairal” en la que l’actual planejament contempla com a Zona CU1 per tant no respecta l’edificació existent sinó que promou l’enderroc d’aquest i posteriorment la construcció de cases unifamiliars (Cu1).

Atenent a les directrius del sistema viari que preveu les actuals NNSS, resulta impossible obtindre la condició de solar ja que genera vials sense sortida i per tant de difícil evacuació en cas d’emergència.

Per tot lo exposatla Modificació Puntualplanteja la correcta y fluida circulació vial de l’àmbit de l’Actuació a partir de generar dos vials transversals de manera que el costat Est quedi connectat amb la trama viària actual i el costat Oest, permeti aquesta mateixa connexió amb els altres Polígons avui ocupats per finques de cultiu.

La modificació puntual, també recull la rectificació de l’actual “Casa Peiral”, avui qualificada com CU1, transformant-la en una qualificació de sòl com a Equipament, facilitant la habilitació de la existent edificació.

En cap cas s’augmenta el sostre edificat permès.

0 respostes a this post
Add your comment