GONZALO GRACIA, ARQUITECTURA

Modificacion Puntual de las NNSS Deltebre (2006)

obras, urbanismo

No hi ha comentaris


Share this post

Zona Hort d’En Pascual

Promotor: Ayuntamiento Deltebre

Memoria:

Modificació Puntual d’un àmbit i delimitat en les Normes Subsidiàries del Planejament de Deltebre, aprovades amb caràcter definitiu per la “Comissió Territorial d’Urbanisme” amb data  24 de Maig de 1.995.

Es tracta d’una previsió de sòl sense urbanitzar ocupat per antics horts, a data d’avui, fora d’ús, situat a Nord pel Passatge de les Palmeres i perpendicularment als carrers de Ramon Llull, Cristóbal Despuig i Grifré el Pilós; la resta de llindes, actualment son propietats privades. En aquest sòl existeix una construcció antiga amb unes característiques de “Casa Pairal” en la que l’actual planejament contempla com a Zona CU1 per tant no respecta l’edificació existent sinó que promou l’enderroc d’aquest i posteriorment la construcció de cases unifamiliars (Cu1).

Atenent a les directrius del sistema viari que preveu les actuals NNSS, resulta impossible obtindre la condició de solar ja que genera vials sense sortida i per tant de difícil evacuació en cas d’emergència.

Per tot lo exposatla Modificació Puntualplanteja la correcta y fluida circulació vial de l’àmbit de l’Actuació a partir de generar dos vials transversals de manera que el costat Est quedi connectat amb la trama viària actual i el costat Oest, permeti aquesta mateixa connexió amb els altres Polígons avui ocupats per finques de cultiu.

La modificació puntual, també recull la rectificació de l’actual “Casa Peiral”, avui qualificada com CU1, transformant-la en una qualificació de sòl com a Equipament, facilitant la habilitació de la existent edificació.

En cap cas s’augmenta el sostre edificat permès.

Read more

Plan Parcial Urbanistico Sector 19 (2010)

urbanismo

No hi ha comentaris


Share this post

Cami Corralet Nord, Cambrils

Promotor: Ayuntamiento de Cambrils

Memoria:

Sector de sòl urbanitzable delimitat situat a llevant del municipi.

Limita al nord amb el carrer del Mas del Grau, a l’est en part amb l’actual traça del ferrocarril i en part amb el polígon d’actuació PA-12 Reus Mediterrani, al sud amb l’àmbit del sector urbanitzable S-12 Camí del Corralet Sud a través de la prolongació del carrer del Gaià, i a l’oest amb la prolongació del Camí del Corralet.

Superfície total                                                                      58.385 m2

Sistemes generals mínims                                                 34.124 m2

            Vials i aparcaments                                                23.187 m2

            Espais lliures                                                                5.571 m2

            Equipaments                                                               5.336 m2

Superfície neta edificable màxima                               24.261 m2

L’objectiu és la formació d’una centralitat de barri que presti serveis, dotacions i habitatge assequible als barris compresos entre la platja de Vilafortuny i la urbanització dels Esquirols, i contribueix a la consolidació d’equipaments, zones verdes en els sòls situats a l’est del sector.

El Pla definirà l’ordenació urbana dels sòls inclosos al polígon, la materialització del seu aprofitament urbanístic, la cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament, degudament urbanitzada, de les reserves de sistema viari, parc urbà i equipaments incloses dins de l’àmbit, i l’equitativa distribució de beneficis i càrregues del planejament entre els propietaris afectats.

Read more

Pla Especial Urbanistic (2011)

urbanismo

No hi ha comentaris


Share this post

Parcela 39,  Poligon 40

Parcela 04, Poligon 41

Cambrils (Tarragona)

Promotor: S.A.T. Cambrils, N.1090 CAT

Memoria:

Pla Especial Urbanístic de sòl no urbanitzable situat a Nord del municipi.

Limita al nord amb terres, a l’est amb el Camí de Montbrió, al sud amb terres i a l’oest amb terres i amb el Camí de Cambrils.

 Parcel·la 39                 Polígon 40                                       45.259 m2

Parcel·la 04                 Polígon 41                                           4.287 m2

—————————————————————————-

Superfície total                                                                       49.546 m2

             Vials i aparcaments                                                6.787,08 m2

            Espais lliures                                                           42.758,92 m2

            Edificació                                                                       300,00 m2

 

L’historia de les parcel·les objecte del Pla Especial parla de dècades  de cultiu de fruita i verdura. Als últims anys l’industria agrícola s’ha vist afectada per la importació de productes d’altres països i per tant perdent una qualitat competitiva tant del producte com de preu.

L’idea de la propietat es reinvertir els beneficis de la pròpia finca però per un altre conducte, es qüestiona com un complement a l’activitat agrícola amb l’objectiu, entre altres, de rendabilitzar l’àmbit.

En qualsevol cas la produccio agrícola esta assegurada per que la propietat de l’ambit te mes parcel.les a prop de l’entorn amb un total de 15 Ha.

L’aula d’entorn Rural inclourà un espai d’exposició permanent a on s’acollirà i explicarà l’activitat de l’àmbit a traves de l’exposició d’eines, tècniques agrícoles i vivències personals, característiques de les explotacions familiars de les comarques del Baix Camp i altres elements, una sal d’audiovisuals, una agrobotiga i un petit espai per la manipulació de productes cultivats a l’àmbit i característic de la dieta mediterrània.

L’activitat es convertirà en un recurs turístic i pedagògic i mitja de producció de fruites i verdures característiques de la zona (el Calçot, la cartxofa, l’oli …) i d’altres productes agrícoles, que els visitants podran fer el seguiment dins del propi centre, ja que les parceles estaran en constant producció.  

 

En la part exterior es plantaran arbres fruiters amb l’objectiu de fer el seguiment del cultius que es poden degustar i comprar al mateix recinte; També es podrà gaudir de varies activitats complementaries: corral per aus i mamífers (gallines, oques, javalí, rucs, …) i el manteniment i seguiment de les collites.

El vincle entre l’edificació i el mon rural, proporciona un us sostenible del edifici i de l’entorn.

Read more